Similar Bikes

Magnum Premium 48

Yamaha Urban Rush

Yamaha YDX-Torc

Magnum Peak