Similar Bikes

Yamaha Urban Rush

Magnum Premium 48

Magnum Metro

Yamaha YDX-Torc